Föreningsstämman

Såhär går det till:

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ som hålls en gång om året, vanligen under maj månad. 2-4 veckor före stämman sänds kallelsen ut till medlemmarna tillsammans med årsredovisningen som visar vad styrelsen åstadkommit under redovisningsåret.

Där kan man också se den ekonomiska ställningen med resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse m.m.
Stämman väljer styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

Medlemmarna kan också föreslå förändringar i form av skriftliga motioner som ska vara inlämnade i förväg, senast 28 februari, för att ge styrelsen tid att utreda frågan, ta ställning till de framförda förslagen och besvara motionen.

Vid större förändringar som kräver fler än ett stämmobeslut, t ex antagande av nya stadgar, kallas medlemmarna till en extra stämma, där endast de aktuella ärendena behandlas.

Tips till motionärer

Blankett för att skriva motioner