Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2019 > 05

Vid importering av namn och nummer till de nya porttelefonerna hamnade vissa i omvänd ordning (förnamn följt av efternamn istället för tvärtom). Det medför att vissa personer ligger inlagda med förnamnet först i porttelefonen, vilket gör instruktionerna på skärmen missvisande. Detta kommer installatören att gå igenom i början av nästa vecka för att göra listan konsekvent (och som följd blir instruktionerna på skärmen korrekt). När allt är klart ska alla vara sökbara på ens efternamns första bokstav.

Alla namn är inlagda, men har du inte registrerat ditt telefonnummer under perioden vi efterfrågade det så kommer bara en "startsignal" (inget nummer rings eftersom inget nummer finns kopplat till namnet). För att få numret inlagt, hör av er till Cura/felanmälan, så kommer detta ske när systemet är fullt installerat.

Läs hela inlägget på egen sida »

Så här inför kvällens ordinarie stämma passar vi på att belysa de stadgeändringar som ska läsas igenom. Överstruken text är det vi ersätter, röd text är det vi ersätter den texten med. Finns inget överstruket innan röd text betyder det att det är en utökning av texten, och ersätter således inget. "[...]" betyder att delar av paragrafen (utan ändringar) har tagits bort för att göra presentationen av faktiska ändringar mer framstående.

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift, ny
[...]
Årsavgifter för föreningen beslutas av styrelsen och fördelas efter lägenheternas andelstal enligt följande:
Andelstal 1 beräknas som varje lägenhets insatsbelopp lägenhetsyta i förhållande till totala insatsbeloppet total lägenhetsyta som är upplåten med bostadsrätt i föreningen. Det används för beräkning av lägenhetens andel av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar till fonder med undantag av vad som hänföres till andelstal 2 och 3.
[...]
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet i fastigheten, sophämtning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Senast vid mars månads slut sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas. Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

§ 17 Dagordning
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
[...]
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
[...]
Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-8 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas samt extra föreningsstämmans avslutande.

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst.
[...]
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett valfritt biträde.

§ 25 Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast den 30 april tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

§ 45 Vissa meddelanden
[...]
Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.
Läs hela inlägget på egen sida »

Information om veckan:

 • Persontransporter med handverktyg samt lättare material/avfall  kommer att transporteras via inner hissarna.
 • Under nästa vecka kommer vi att jobba med att slutföra samtliga lägenheter i port 2.
 • Plåtarbeten på taket kommer fortsätta under veckan vilket kan medföra en del bankande ljud.
 • Vi kommer fortsätta att riva ställningen och förhoppningen är att slutföra rivningen under veckan.
 • Det är endast kompletteringsarbeten kvar på trallen på plan 8.
 • Under veckan kommer arbetet med att återställa skador i bef. lägenheterna fortsätta.
 • Framöver kommer vi att eventuellt behöva jobba både helger och vardagskvällar för att bli klara enligt vår tidplan.
 • Under både lördag och söndag kommer det att vara tystare arbeten på plan 8.
 • Hissarna i port 6 & 4 kommer att stängas av under kortare perioder under tisdagen den 28/5. Port 6: mellan 11-15 och port 4: mellan 08-10.


Extra info:

 1. Vi kommer fortsätta städa av balkonger och åtgärda skador hos hyresgäster som drabbades av EPS-läckaget. Detta arbete kommer fortsätta att ske löpande. (Anmälningar skall göras till Cura)
 2. I helgen kommer mindre arbeten som plattsättning att pågå i port 2.
 3. På tisdag 28/5 kommer hissarna att behöva stängas av under en period. I port 4 mellan kl: 08-10 och i port 4 mellan kl: 11-15.

Vi på Boetten vill önska alla en trevlig helg.

Läs hela inlägget på egen sida »

På grund av försenad uppstartsprocess har arbetet inte kommit igång fullt ut. Dock fortsätter arbetet, och de nya läsarna kommer dyka upp med start måndag.

Läs hela inlägget på egen sida »

Glöm ej att flytta bilen!

Torsdagen den 23 maj mellan kl 07.30 och 17.00 ska det genomföras en grundlig och välbehövlig städning av vårt garage.

Detta betyder att samtliga bilar måste flyttas. Icke flyttade bilar innebär försämrad och i värsta fall inställd städning.

Brf Annexet och Rodamco har ingen möjlighet att erbjuda alternativ bilparkering, utan varje bilägare får finna en egen p-plats den dagen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndag 27 maj 2019 kl. 19.00
Plats: Sällskapsrummet, Tibble Kyrka

Efter stämman håller styrelsen en allmän frågestund för medlemmarna.
Efter frågestunden inbjuder vi till en lättare förtäring för alla som anmält deltagande.

Anmälan till anmala@brfannexet.se eller med en lapp i styrelsens brevlåda på baksidan mellan port 4 och 6.

Sista datum för anmälan till mat: måndag 20/5


Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. Genomgång av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. Beslut om arvode för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor/er och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inlämnade motioner: Förslag om markiser för våning 8. Styrelsen bifaller och gör ändring i föreningens ordningsföreskrifter för balkonger.
 24. Beslut om föreningens sophantering
 25. Beslut om nya stadgar enligt förslag från HSB och styrelsen.
 26. Information om byte av förrådsfronter.
 27. Information om Biblioteksgångens ombyggnad
 28. Information om byte av fasad
 29. Information om radonmätning
 30. Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.