Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2019

Etablering och pågående arbeten
Renoveringsarbetena går enligt tidplan, resning av byggställning på etapp 1 och 2 är slutfört och rivningsarbeten pågår. Montage av nya fasadskivor startar under vecka 49 och kommer pågå parallellt med övriga rivningsarbeten.

Planerade arbeten och färdigställande
Under vecka 50 kommer byggställning på etapp 3 att börja resas och därmed kommer berörda boende kallas till ett trapphusmöte. I början av januari startar rivningsarbetet av fasad på etapp 3, då även färdigställandet av etapp 1 närmar sig och nedmontering av byggställning på etapp 1 påbörjas i mitten av januari. Besiktningar av utförda arbeten sker kontinuerligt och utförs vartefter etapper färdigställs. 

AB Tresson: Arbeten och planering
Vi har nu etablerat oss med bodar, arbetestält och byggställningar samt bygghiss. Det blir en även en del etableringar i anslutning till där arbeten pågår, i form av containers och materialupplag, som kommer att förflyttas varefter etapper påbörjas och färdigställs.

Vi hoppas ni kan ha överseende med detta. I övrigt går arbetena enligt plan och vi kommer starta med montering av skivor inom kort. 

Hälsningar Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult 

Handläggande projektledare · Daniel Grönlund
08-647 00 90 · daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare · Evelina Cortobius
08-647 00 90 · evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Behovet bevisligen stort, därav gör vi en repris av extra container för bortforsling av oönskat förrådsinnehåll.

Trots att containern vi beställde senast var full vid helgens slut, hade källargångarna fyllts upp av skrymmande föremål (möbler, vitvaror med mera). Vi återupprepar: detta är givetvis inte OK. Det är delad egendom, vi har ett gemensamt ansvar. Grovsoprummen är en service, inte en rättighet, och beteendet att bara släppa sina saker på slumpmässigt vald plats är inte försvarbart och belastar föreningen ekonomiskt, samt gör att vår fastighetsskötare inte kan utföra sina vanliga uppgifter.

Med tråkig ton nu ur vägen vill vi dock belysa att vi beställt container på nytt, då behovet visar sig vara enormt. 

Containern kommer att stå på parksidan under kommande helg (fre 25/10 - sön 27/10). Vet ni med er att ni kommer behöva slänga stora saker inför bytet av förrådsfronter så är det alltså dags att passa på!

Har man inte möjlighet att använda detta tillfälle för att lämna av skrymmande föremål hänvisar vi till Hagby återvinningscentral.

Hälsningar,
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Status
Under våren har vi arbetat med att ta fram underlag för den kommande fasadrenoveringen. Som projektorganisation har styrelsen anlitat Kreativ Byggkonsult att ta hand om projektet från start till mål. Innan sommaren skickade vi ut förfrågan för genomförande till ett antal entreprenörer och vi har nu handlat upp Tresson AB som totalentreprenör.

Tillvägagångssätt
För att kunna genomföra renoveringen av fasaden måste det användas ställning med hänsyn till bland annat arbetsmiljön. Fasadrenoveringen kommer ske i etapper för att minimera tiden ställningen kommer stå vid varje lägenhet. Tresson AB håller på att ta fram en tidplan och etappindelning som kommer sättas upp i respektive trapphus tillsammans med skiss på hur fasaden kommer se ut.

Fasadarbetena börjar med att gamla fasadskivor plockas ner. Husväggen ses över och eventuella tidigare skador repareras. Därefter sätts det upp ny vindpapp och nya fasadskivor. Efter varje etapp sker en besiktning innan ställning plockas ner och byggs upp på nästa etapp.

Det kommer löpande komma ut information om status i projektet och inför varje ny etapp kommer det hållas ett trapphusmöte med berörda lägenheter där information kommer ges och det ges möjlighet att ställa frågor.

Tider
Uppstart och etablering beräknas ske under vecka 44 med start på gårdssidan.
Generellt gäller arbetsdagar måndag till fredag med arbetstider 07.00 - 17.00. Bullrande arbeten får ske efter kl. 8.00.

Informationsmöte
Den 23:e oktober klockan 18:00 kommer vi hålla ett informationsmöte i hörsal på Tibble Gymnasium (ingång via Tibble teatern) Där vi kommer svara på era frågor och funderingar.

Frågor och synpunkter
Kreativ Byggkonsult kommer vara projektledare och hålla i all information gällande fasadrenovering. Kontakta gärna dem vid eventuella frågor. Kontaktperson till entreprenör anslås i trapphusen vid start.

Hälsningar
Styrelsen genom Kreativ Byggkonsult

Handläggande projektledare
Daniel Grönlund
08-647 00 90
daniel.gronlund@kreativbyggkonsult.se

Uppdragsansvarig projektledare
Evelina Åkerlind
08-647 00 90
evelina.akerlind@kreativbyggkonsult.se

Läs hela inlägget på egen sida »

Container för bortforsling av oönskat förrådsinnehåll

En oförutsedd bieffekt av byte av förrådsfronter har lett till att många stora föremål (möbler, vitvaror med mera) har fyllt upp våra befintliga grovsoprum, samt övergivits i våra källargångar. Detta är givetvis inte OK, men för att möta den ökade efterfrågan tar vi nu in en container för att undvika liknande problem framöver. 

Containern kommer att stå på parksidan under kommande helg (fre 11/10 - sön 13/10). Vet ni med er att ni kommer behöva slänga stora saker inför byte av förrådsfronter så är det alltså dags att passa på! Detta kommer vara det enda tillfället vi kommer ha en extra container för detta ändamål.

Har man inte möjlighet att använda detta tillfälle för att lämna av skrymmande föremål hänvisar vi till Hagby återvinningscentral: http://s.brfannexet.se/hagby

Föremål får aldrig lämnas i korridorerna i källaren, eller på annan icke-avsedd plats i fastigheten, och vi hoppas att alla boende som behöver nyttjar detta tillfälle.

Hälsningar,
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Måndagen den 7 oktober mellan ca kl. 21.00 och 22.30 ska räddningstjänsten ha en brandövning i centrumgaraget och i Brf. Annexets garage.

Under övningen kommer garaget att rökfyllas med giftfri rök, rökluckorna på Biblioteksgången öppnas och evakueringsfläktarna att testköras.

Brandkåren önskar att i möjligaste mån undvika in- och utpassage i garaget under denna tid.

Räddningsledningen tackar för ert överseende med att övningen kan medföra visst buller och eventuella framkomlighetsproblem i garaget under tiden.

Läs hela inlägget på egen sida »

Tryckfelsnisse har varit framme i senaste numret av AnnexPress!

I senaste numret av AnnexPress hade vi visst skrivit fel datum på sista sidan. Korrekt tid för att träffa styrelsen är alltså 14/10 klockan 17-19. På första sidan stod det dock rätt hela tiden.
Hoppas vi ses då!

Mvh
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Bakgrund

Brf Annexet godkände på extra föreningsstämma i januari 2018 en ny ekonomisk plan för att inkludera de 19 nya lägenheterna på våning 8. Andelstalen i planen beräknas utifrån varje lägenhets boyta i förhållande till den totala ytan. I den gamla planen från när huset byggdes baserades beräkningen på varje lägenhets insats i förhållande till den totala insatsen.
Det visade sig sedermera på hösten 2018 att planen skapats utifrån en inaktuell version av stadgarna. Då beslut gällande planen redan fattats uppstod därför ett behov att antingen ändra planen igen eller att ändra stadgarna.

Styrelsen föreslog en ändring av stadgarna för den ordinarie stämman i juni 2019. Förslaget godkändes av deltagarna på stämman. En extra stämma hölls ett par veckor senare där ändringen återigen fick bifall och således hade nödvändiga beslut fattats för att kunna skicka in en ändring till Bolagsverket. Den 27 augusti 2019 blev ändringen slutgiltigt registrerad.

Förändring av avgifter

Styrelsen kommer därför att börja tillämpa de nya andelstalen och en ny avgiftsnivå i och med aviseringen för det fjärde kvartalet 2019. Eftersom metoden att räkna ut andelstalen har ändrats kommer förändringen slå olika på olika lägenheter i förhållande till nuvarande avgifter. Men samtliga lägenheter kommer efter förändringen att betala 668 kr/m2 boyta, vilket är jämförelsevis lägre än den nivå som gällde innan några nya lägenheter stod klara, nämligen 692 kr/m2.

Notera att balkong- och uteplatstillägg inte påverkas av denna justering. Styrelsen kommer att se över nivån på dessa framöver.

Finansiellt läge

Likviditeten i föreningen är för närvarande tillfredsställande, men det finns en rad osäkerhetsfaktorer som gör att en större sänkning inte är aktuell just nu.

Som indikerades av styrelsen på ordinarie stämma återstår fortfarande slutgiltig reglering av betalningar från Boetten för takbygget. Därtill inväntas fortfarande närmare information om vad kommande fasadbyte ska kosta totalt och lagom till det blir klart kommer sedan ett fönsterbyte. Vi har också renoveringen av Bibilioteksgången att ta hänsyn till där exakt tidpunkt för start inte är känd ännu och som också den kommer innebära betydande utgifter.

Ett eventuellt behov av extra likviditet framöver kan komma att hanteras genom upptagning av nya banklån. Avgiftsuttag och riskerna med långsiktig skuldsättning behöver alltid balanseras över tid. Föreningens skuldsättning ökade markant i samband med stambytet som startade 2012, men räntan är alltjämt mycket låg vilket i skrivande stund givetvis är till stor fördel.

Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Onsdag 26 juni 2019 kl. 19.00
Plats: Hörsalen, Täby Bibliotek

På den ordinarie stämman den 27 maj 2019 godkändes, efter den första läsningen, de föreslagna stadgeändringarna för anpassning till ändrad lagtext samt anpassning till den ekonomiska planen.

Syftet med den extra stämman är att genomföra den obligatoriska andra läsningen av stadgarna för att de ska kunna ändras och uppdateras.

Underlaget för den extra stämmans enda beslutspunkt är identiskt med det som presenterades på den ordinarie stämman och finns tillgänglig i en av våra tidigare nyheter.
Klicka här för att komma direkt till underlaget.

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvaro
 6. Godkännande dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 8. Val av två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Beslut om nya stadgar enligt förslag från HSB och styrelsen
 11. Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget på egen sida »

Stort tack för den fina uppslutningen på föreningsstämman. Det är roligt att känna ert engagemang och stöd i styrelsens arbete för vår förening.

Jag skulle vilja passa på att gå ut med en förfrågan till boende i fastigheten: Det skulle vara trevligt med en trivselgrupp som tycker att det är roligt att ordna några gemensamma träffar per år, ex. grillfest, glöggmingel bouleturnering eller annat. Hör av dig till styrelsen så samordnar vi så ni får kontakt med varandra.

Nu vill jag önska er en riktigt trevlig och fin sommmar. Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi får en vilotid i fastigheten där vi kan återhämta krafterna och njuta av en skön sommar.

Hälsningar Tina

Läs hela inlägget på egen sida »

Vi har fått in många mail angående det nya passersystemet. Vi är medvetna om att allt inte är på plats och jobbar på att ställa in systemet så att allt fungerar smidigt framöver. Följande punkter har vi koll på och arbetar aktivt med:

 • Porttelefon: för- och efternamn står i fel ordning för vissa namn. En del personer saknas helt. Installatören går igenom dessa manuellt och detta bör snart vara åtgärdat.
 • Post och övriga leveranser: Tidningsbud och vissa leveransfirmor (Bring, CityMail m.fl.) har haft svårt att komma in. Vi har kontaktat dem och tillgång för dem bör vara i ordning nu i veckan.
 • Hemtjänst: vi utreder detta, men då det finns en uppsjö av hemtjänstföretag, och vi omöjligt kan veta vilka som har ärende i huset, är det smidigast om dessa firmor hör av sig till vår felanmälan/Cura. Har du hemtjänst eller känner någon med hemtjänst är vi tacksamma för er hjälp att rapportera in detta.

Vid införandet av ett nytt system kan det ta några veckor innan allt är injusterat. Vi hoppas på er förståelse.

Gällande tvättstugesystemet så kommer mer information vid ett senare tillfälle. Via nyhetsutskick kommer ni få veta mer när vi vet mer, helt enkelt. Vi siktar på att göra övergången när övriga systemet är på plats och rätt inställt.

Klicka här för kontaktuppgifter till felanmälan/Cura.

Läs hela inlägget på egen sida »

Vid importering av namn och nummer till de nya porttelefonerna hamnade vissa i omvänd ordning (förnamn följt av efternamn istället för tvärtom). Det medför att vissa personer ligger inlagda med förnamnet först i porttelefonen, vilket gör instruktionerna på skärmen missvisande. Detta kommer installatören att gå igenom i början av nästa vecka för att göra listan konsekvent (och som följd blir instruktionerna på skärmen korrekt). När allt är klart ska alla vara sökbara på ens efternamns första bokstav.

Alla namn är inlagda, men har du inte registrerat ditt telefonnummer under perioden vi efterfrågade det så kommer bara en "startsignal" (inget nummer rings eftersom inget nummer finns kopplat till namnet). För att få numret inlagt, hör av er till Cura/felanmälan, så kommer detta ske när systemet är fullt installerat.

Läs hela inlägget på egen sida »

Så här inför kvällens ordinarie stämma passar vi på att belysa de stadgeändringar som ska läsas igenom. Överstruken text är det vi ersätter, röd text är det vi ersätter den texten med. Finns inget överstruket innan röd text betyder det att det är en utökning av texten, och ersätter således inget. "[...]" betyder att delar av paragrafen (utan ändringar) har tagits bort för att göra presentationen av faktiska ändringar mer framstående.

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift, ny
[...]
Årsavgifter för föreningen beslutas av styrelsen och fördelas efter lägenheternas andelstal enligt följande:
Andelstal 1 beräknas som varje lägenhets insatsbelopp lägenhetsyta i förhållande till totala insatsbeloppet total lägenhetsyta som är upplåten med bostadsrätt i föreningen. Det används för beräkning av lägenhetens andel av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar till fonder med undantag av vad som hänföres till andelstal 2 och 3.
[...]
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet i fastigheten, sophämtning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Senast vid mars månads slut sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas. Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

§ 17 Dagordning
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
[...]
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
[...]
Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-8 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas samt extra föreningsstämmans avslutande.

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst.
[...]
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett valfritt biträde.

§ 25 Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast den 30 april tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

§ 45 Vissa meddelanden
[...]
Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.
Läs hela inlägget på egen sida »

Information om veckan:

 • Persontransporter med handverktyg samt lättare material/avfall  kommer att transporteras via inner hissarna.
 • Under nästa vecka kommer vi att jobba med att slutföra samtliga lägenheter i port 2.
 • Plåtarbeten på taket kommer fortsätta under veckan vilket kan medföra en del bankande ljud.
 • Vi kommer fortsätta att riva ställningen och förhoppningen är att slutföra rivningen under veckan.
 • Det är endast kompletteringsarbeten kvar på trallen på plan 8.
 • Under veckan kommer arbetet med att återställa skador i bef. lägenheterna fortsätta.
 • Framöver kommer vi att eventuellt behöva jobba både helger och vardagskvällar för att bli klara enligt vår tidplan.
 • Under både lördag och söndag kommer det att vara tystare arbeten på plan 8.
 • Hissarna i port 6 & 4 kommer att stängas av under kortare perioder under tisdagen den 28/5. Port 6: mellan 11-15 och port 4: mellan 08-10.


Extra info:

 1. Vi kommer fortsätta städa av balkonger och åtgärda skador hos hyresgäster som drabbades av EPS-läckaget. Detta arbete kommer fortsätta att ske löpande. (Anmälningar skall göras till Cura)
 2. I helgen kommer mindre arbeten som plattsättning att pågå i port 2.
 3. På tisdag 28/5 kommer hissarna att behöva stängas av under en period. I port 4 mellan kl: 08-10 och i port 4 mellan kl: 11-15.

Vi på Boetten vill önska alla en trevlig helg.

Läs hela inlägget på egen sida »

På grund av försenad uppstartsprocess har arbetet inte kommit igång fullt ut. Dock fortsätter arbetet, och de nya läsarna kommer dyka upp med start måndag.

Läs hela inlägget på egen sida »

Glöm ej att flytta bilen!

Torsdagen den 23 maj mellan kl 07.30 och 17.00 ska det genomföras en grundlig och välbehövlig städning av vårt garage.

Detta betyder att samtliga bilar måste flyttas. Icke flyttade bilar innebär försämrad och i värsta fall inställd städning.

Brf Annexet och Rodamco har ingen möjlighet att erbjuda alternativ bilparkering, utan varje bilägare får finna en egen p-plats den dagen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndag 27 maj 2019 kl. 19.00
Plats: Sällskapsrummet, Tibble Kyrka

Efter stämman håller styrelsen en allmän frågestund för medlemmarna.
Efter frågestunden inbjuder vi till en lättare förtäring för alla som anmält deltagande.

Anmälan till anmala@brfannexet.se eller med en lapp i styrelsens brevlåda på baksidan mellan port 4 och 6.

Sista datum för anmälan till mat: måndag 20/5


Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. Genomgång av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. Beslut om arvode för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor/er och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inlämnade motioner: Förslag om markiser för våning 8. Styrelsen bifaller och gör ändring i föreningens ordningsföreskrifter för balkonger.
 24. Beslut om föreningens sophantering
 25. Beslut om nya stadgar enligt förslag från HSB och styrelsen.
 26. Information om byte av förrådsfronter.
 27. Information om Biblioteksgångens ombyggnad
 28. Information om byte av fasad
 29. Information om radonmätning
 30. Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen vill redan nu förvarna om att byte av fastighetens passagesystem för ytterdörrar, garagedörrar och tvättstuga ska ske med start den 6 maj.

Bytet beräknas pågå under två veckor och varje boende får då tre blippar/taggar kostnadsfritt i brevlådan. Det kommer att finnas möjlighet att kvittera ut fler.

Boende som hyr av kommunen får sina blippar av bostadsförvaltaren på Täby kommun.

Mer detaljerad information om allt det praktiska kring övergången till ett nytt system ges i god tid före den 6 maj. Då besvarar vi också eventuella frågor.

Ni som har fyllt i formulären för porttelefonen ska efter den 6 maj kunna öppna er ytterport via det telefonnummer ni har uppgivit.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Hej!

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att bli en del av styrelsen, valberedningen, eller revisorerna i vår bostadsrättsförening Annexet.

Känner du att du har intresse och möjlighet att engagera dig för att verka för alla våra boendes bästa och tillvarata våra intressen, är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

Det finns inga formella krav, förutom att du är myndig och boende i fastigheten.

Årsstämman hålls vanligtvis i slutet av maj.

Valberedningen arbetar kontinuerligt med att hitta och välja ut lämpliga kandidater. Välkommen till oss med ditt intresse, eller kanske bara frågor!

Vänligen
Valberedningen

Richard Lovik,   070-558 48 14
Anna Eklöf,   anna.eklof19@gmail.com

Läs hela inlägget på egen sida »

Nu kan du registrera dig för brf Annexets nya porttelefon!

Genom att fylla i formuläret online - eller på den papperskopia som distribueras till medlemmar utan dator - får du och din familj tillgång till porttelefonen i vårt nya passagesystem. Alla i hushållet kan alltså registrera sina egna telefonnummer.

Deadline söndag 3 februari.
Deadline har flyttats fram på obestömd tid tills vi känner oss klara.
Klicka här för att komma till formuläret!

OBS! Alla telefonnummer måste registreras om! De gamla numren förs INTE över med automatik.

Vänligen
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »
Nyheter från

Efter gjutningen av EPS-betongen har vi upptäckt att det förekommit läckage.

Har ni fått EPS-betong på er balkong eller om det har letat sig in i er lägenhet eller om ni har fått annan påverkan på ert hem pga byggnationen på plan 8 så ska ni först och främst meddela detta till Conny på Cura Center: conny@curacenter.se

Ärendet kommer att dokumenteras och föras in i ett protokoll och sedan vidarebefordras till Boetten. Ni blir därefter kontaktad för eventuella åtgärder. Om ärendet är akut så kan ni höra av er direkt till Jim på Boetten:
jim.diviak@boetten.se
073-842 12 46

Med vänlig hälsning, Boetten Bygg

Läs hela inlägget på egen sida »

- Vi kommer snart behöva information från er boende!

Den 22 februari är det tänkt att vi går över till det nya passagesystemet. När vi byter passagesystem kommer vi även att byta porttelefonen, vilket även innebär att alla i hushållet kan bli inlagda. Tidigare var det bara ett nummer per hushåll, så detta blir en klar förbättring!

Vi kommer att gå ut med ett formulär som du som boende behöver fylla i för att bli registrerad och för att du ska kunna öppna porten via telefonen. Det gamla numret kommer inte att föras över automatiskt.

Formuläret kommer att gå ut under v. 4.

Gällande passagebrickor kommer tre stycken delas ut per lägenhet. De som har fler än tre i dagsläget kommer ha möjlighet att byta in sina befintliga brickor utöver dessa mot den nya versionen. Samtliga brickor måste då uppvisas. Vi återkommer med mer information kring processen.

Vänlig hälsning,
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.