Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2018 > 05

Nedan finner ni länkar till de förslag som valberedningen gör gällande val av styrelse och styrelsearvode, samt självpresentationer från de föreslagna.

Läs hela inlägget på egen sida »

Om det inte sker en förbättring vid avlämning av grovsopor kommer rummen att stängas. När kärlen är fulla får sopor absolut inte lämnas på golvet.

Ragn-Sells tömmer inte kärlen om golvet är blockerat! Överbelastning leder även till ökade kostnader, vilket i längden bidrar till högre månadsavgift.

Om grovsoprummet är fullt får du återkomma med dina sopor (tömning varje tisdag). Se anvisningar på dörren till grovsoprummet.

Fortsättningsvis får heller inga större möbler såsom sängar, skåp mm ställas i garaget pga brandrisk. Du får i framtiden själv ansvara för att dessa transporteras till sopstationen. Platsen kommer att spärras av.

Läs hela inlägget på egen sida »

Alla medlemmar i brf Annexet kallas härmed till årsstämma i föreningen.

Plats: Hörsalen, Tibble Gymnasium
Tid: Torsdagen den 24 maj klockan 19.00


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om bland annat takbygget och tillfälle till frågor, bjuder föreningen på en bit mat och dryck.
Ta gärna med dig det tresiffriga lägenhetsnumret för att underlätta avstämningen mot röstlängden.

På kvällens agenda finns beslut om ägardirektiv för SVAF. Var vänlig läs igenom den handling som bifogas med årsredovisningen.     


VÄLKOMNA!
Styrelsen

Anmäl om du avser att stanna på buffén efter mötet:
eva@brfannexet.se eller genom lapp i styrelsens brevlåda senast onsdagen den 16:e maj.

Hörsalen ligger rakt fram och till vänster innanför entrén vid Tibble teater.


Dagordning:

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. presentation av HSB-ledamot
 18. beslut om antal revisorer och suppleant
 19. val av revisor/er och suppleant
 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 24. beslut om ägardirektiv i SVAF
 25. problem med hantering av grovsopor
 26. föreningsstämmans avslutande


Efter  stämman finns det tid för frågor och därefter förtäring.

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.