Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2018

Inom kort börjar vi byta ut det befintliga passersystemet i fastigheten.
OBS! gäller entréer/tvättstuga, ej boendes egna dörrar.

Syftet är att vi ska kunna använda endast en bricka till samtliga ingångar i Biblioteksgången, förråden och till tvättstugorna. Vi utreder även möjlighet till att inkludera garaget i detta.

Arbetet startar om drygt en vecka, måndagen den 12 november, och beräknas pågå fram till fredagen den 21 december. Arbetstid vardagar klockan 08.00 - 17.00.

Great Security Sverige AB (www.greatsecurity.se) är företaget som installerar systemet. Deras ambition är att allt ska ske utan större driftstörningar. Nuvarande system ska vara igång parallellt med att arbetet utförs.

Styrelsen återkommer med mer information om det nya passersystemet under arbetets gång. Om problem uppstår, kontakta vår tekniska förvaltning Cura.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

En hög och ojämn arbetsbelastning i styrelsen innebär följande förändring:

 • Tina Ottosson blir ny ordförande.
 • Simon Wagemyr blir vice ordförande.
 • Alexander Holmberg fortsätter att jobba med de tunga fastighetsfrågorna, såsom takbygget, fönster- och fasadbyten m.m.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Alla medlemmar i brf Annexet bjuds härmed till informationsmöte.
Boetten informerar om läget med takbyggnationen.

Plats: Hörsalen, Tibble Gymnasium.
Tid: Onsdagen den 26 september klockan 19.00   

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Hörsalen ligger rakt fram och till vänster innanför entrén vid Tibble teater/matsalen.

Läs hela inlägget på egen sida »

Runt årsskiftet 2018/19 kommer cyklar som inte är märkta med föreningens etikett att samlas in, och därefter slängas eller säljas. Klistermärken finns i cykelrummen. Saknas det, hör av er till styrelsen på tel/mail:

08 - 758 90 88
styrelse@brfannexet.se

Detta gäller alla våra cykelrum, inklusive cykelrummet i källaren.

Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Nedan finner ni länkar till de förslag som valberedningen gör gällande val av styrelse och styrelsearvode, samt självpresentationer från de föreslagna.

Läs hela inlägget på egen sida »

Om det inte sker en förbättring vid avlämning av grovsopor kommer rummen att stängas. När kärlen är fulla får sopor absolut inte lämnas på golvet.

Ragn-Sells tömmer inte kärlen om golvet är blockerat! Överbelastning leder även till ökade kostnader, vilket i längden bidrar till högre månadsavgift.

Om grovsoprummet är fullt får du återkomma med dina sopor (tömning varje tisdag). Se anvisningar på dörren till grovsoprummet.

Fortsättningsvis får heller inga större möbler såsom sängar, skåp mm ställas i garaget pga brandrisk. Du får i framtiden själv ansvara för att dessa transporteras till sopstationen. Platsen kommer att spärras av.

Läs hela inlägget på egen sida »

Alla medlemmar i brf Annexet kallas härmed till årsstämma i föreningen.

Plats: Hörsalen, Tibble Gymnasium
Tid: Torsdagen den 24 maj klockan 19.00


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om bland annat takbygget och tillfälle till frågor, bjuder föreningen på en bit mat och dryck.
Ta gärna med dig det tresiffriga lägenhetsnumret för att underlätta avstämningen mot röstlängden.

På kvällens agenda finns beslut om ägardirektiv för SVAF. Var vänlig läs igenom den handling som bifogas med årsredovisningen.     


VÄLKOMNA!
Styrelsen

Anmäl om du avser att stanna på buffén efter mötet:
eva@brfannexet.se eller genom lapp i styrelsens brevlåda senast onsdagen den 16:e maj.

Hörsalen ligger rakt fram och till vänster innanför entrén vid Tibble teater.


Dagordning:

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. presentation av HSB-ledamot
 18. beslut om antal revisorer och suppleant
 19. val av revisor/er och suppleant
 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 24. beslut om ägardirektiv i SVAF
 25. problem med hantering av grovsopor
 26. föreningsstämmans avslutande


Efter  stämman finns det tid för frågor och därefter förtäring.

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen har tagit beslut om att en engångsavgift ska tas ut per år vid andrahandsuthyrning bestående av tio procent (10%) av ett prisbasbelopp (45 500 kr för 2018). Detta med stöd av föreningens stadgar. Detta kommer gälla nyinkomna ansökningar, från och med
1 April 2018.

Andrahandsuthyrning måste bli beviljad av styrelsen och reglerna för när andrahandsuthyrning är möjlig finns på vår web i boendepärmen. Kontakta styrelsen vid behov av mer information.

Vi vill från styrelsens sida påpeka att andrahandsuthyrning inte får göras utan godkännande från styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Det har kommit till styrelsens kännedom att det förekommer rökning av cannabis i lägenheter i föreningen. Vi vill på det bestämdaste påpeka att detta går i strid med föreningens stadgar och är förbjudet enligt lag i Sverige.
Vi uppmanar alla som känner röklukt samt har kännedom om förekomsten att omgående kontakta polisen.
/Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Vi byter från Blogtrottr till MadMimi för distribuering av nyheter via e-post

För några år sedan implementerade vi Bloggtrottr för att kunna erbjuda nyhetsutskick direkt till medlemmars privata e-postlådor. Dock tillkom mycket reklam, vilket inte var önskvärt.
Vi har nu valt att byta till MadMimi, för att kunna få bättre designade utskick, samt utan reklam!
Är ni nöjda med Blogtrottr behöver ni inte göra något, då det bör fortsätta fungera precis som vanligt. Om ni dock vill byta till MadMimi kan ni redan nu gå till hemsidan för att prenumerera.
Vill ni inte längre få utskick från Blogtrottr behöver ni aktivt välja att avprenumerera. Länk för detta finns i samtliga e-postutskick från Blogtrottr. Detsamma gäller även MadMimi, om det skulle vara så att ni flyttar, eller av andra skäl inte längre vill få nyheterna till er e-postlåda.

Allmänt om hur man tar till sig nyheter i föreningen

Alla nyheter sätts upp på respektive anslagstavla i vardera portuppgång. Digitalt har ni även många fler möjligheter att hålla er uppdaterad om vad som händer i huset.
Läs hela inlägget på egen sida »

Brf Annexet har som service för sina medlemmar en pappersåtervinning i källaren, Biblioteksgången 6.

Där ska enbart slängas papper och tidningar.

Inte papperskassar där klistret förstör returprocessen, inte kuvert (klistret!), inte presentpapper och snören, inte toapappersrullar eller äggkartonger och naturligtvis inte plast.

Tyvärr tvingas styrelsen påpeka detta på nytt:
I den gemensamma pappersåtervinningen får endast slängas:

TIDNINGAR
TIDSKRIFTER
POCKETBÖCKER
VANLIGT PAPPER


Pappersåtervinningen är en kostnad för vår gemensamma kassa, liksom grovsoporna och elektronikåtervinningen. Sköts inte detta ordentlig av medlemmarna, kan styrelsen tvingas upphöra med servicen.

Vänligen
Styrelsen

PS. Bakom Storstugan, till vänster där Biblioteksgången slutar, finns en utmärkt sopstation för metall, plast, kartonger/kassar och glas.

Läs hela inlägget på egen sida »

Den nyframtagna ekonomiska planen bör nu ha delats ut till samtliga för granskning inför extrastämman 17 januari. Klicka nedan för att komma åt den i digitalt format!

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen kallar återigen medlemmarna i brf Annexet till en extra stämma.
Det är den ekonomiska planen för brf Annexet som vi medlemmar ska besluta om. Planen är fortfarande under arbete, men delas ut till samtliga medlemmar inom kort. Den gås igenom under extra stämman.*
Ett framtida fönsterbyte kräver också en medlemsomröstning.
Välkomna!

* Förfarandet är avstämt med och godkänt av HSB:s jurist.

Plats: Marknadssalen, Gustav Bergs väg 17
Datum: 17 januari 2018
Tid: 19:00

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Ordförandes val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Dagordning
 6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet
 7. Val av rösträknare
 8. Kallelse till extra föreningsstämma
 9. Beslut om den ekonomiska planen
 10. Beslut om framtida fönsterbyte
 11. Mötets avslutande
Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 14.00
 • 14.00 – 18.00
 • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.