Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2013 > 05

Information om garaget

Garaget öppnar den 5 juni.

Garaget är nu ombyggt och renoverat. De tidigare två portarna har ersatts av en port och man kommer dit genom Täby Centrums nya södra garage på det översta garageplanet  - 1. Infarten görs nu till det nedre garageplanet. För att komma till och från det övre garageplanet kör man på de nya ramperna. För uppfart används den högra rampen  och för nedfart den vänstra.

Ombyggnaden har inneburit att ett antal platser har försvunnit och de är nu ersatta av ett motsvarande antal platser. Vi har därmed kvar våra 140 platser. Ni har tidigare fått ett brev från föreningen där platsnumret för din P-plats är angiven.  Ett 40-tal har fått nya platser. De som inte drabbades av byggnation av ramper har kvar sin gamla plats.

Man når fram till vårt garage via Täby Centrums nya södra garage som man når via den nya södra rondellen i på samma nivå som tunneln. Kör in på plan -1, dvs det översta planet i Täby Centrum garaget. Väl inne i Täby Centrumgaraget kör man genom detta mot vår entré i det bortre högra hörnet av kundparkeringen. Kör in genom öppningen i hörnet och sväng sedan vänster och kör in genom garageporten till vårt nedre plan.

Passersystemet är ej färdigt! Det medför att garageporten till vårt garage är öppen tills vidare.
Begränsning: I och med att passersystemet inte är klart kan man inte köra in i garaget mellan klockan 22 och klockan 06. Det är däremot möjligt att köra ut under denna tid.

De som vet att de ibland behöver köra in i garaget mellan klockan 22 0ch 06 ska kontakta Ulf Paulsson via mail. Då får ni anvisning om alternativ parkering på en närbelägen parkering som enbart gäller för Annexets garagekunder under det att passersystemet inte är i gång.

Vi räknar med att denna begränsning är avklarad inom en månad och hoppas att ni inte får stora olägenheter till följd av Rodamcos försenade passersystem.

Vi kommer att meddela när passerbrickorna är klara genom anslag vid garagets entré, på våra anslagstavlor och på hemsidan.

Den gamla grusparkeringen stängs för oss i och med detta. Strabag kommer att disponera platserna för sin personal.

För frågor ska du maila ulf.paulsson@ownit.nu.

Styrelsen

Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Informationsmöte om fjärrvärmeprojektet

Onsdagen den 12 juni 2013 kl 19.00 hälsas BRF Annexets medlemmar välkomna till ytterligare information om fjärrvärmeprojektet.


Lokal: Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Stora hörsalen.

Medlemmarna i föreningarna Annexet, Farmen och Storstugan, delägare i Täby Fjärrvärme AB, är också inbjudna.


Styrelsen
Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: måndag den 20 maj 2013 kl. 19.00
Plats: Täbysalen, Tibble Kyrka

Dagordning
1. Val av stämmoordförande
2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedningen
16. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm
17. Inlämnade motioner
18 Mötets avslutande

Efter genomfört årsmöte är medlemmarna inbjudna att närvara på årsmötesmiddag på Restaurang New Hongkong. Var vänlig meddela om ni kommer med på middagen senast den 15 maj till Amal Rashad tel. 08-638 04 45 efter kl. 18:00 eller via brevinkast på dörren till Annexlokalens ingång från parksidan mellan BG 4 och BG 6.

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.