Välkommen till Brf Annexet!
Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen. Hej och hjärtligt välkomna från oss i styrelsen.
Styrelsen för Brf Annexet hälsar alla hjärtligt välkomna till föreningens hemsida. Här finns all information som du behöver som boende i huset. Ambitionen är att minska på informationen i tryckt format och låta detta forum ta över. Det är därför bra om du besöker sidan med jämna mellanrum för att se om det hänt något. Du kan prenumerera på nyheter via nyhetsbrev (se höger kolumn längre ner på sidan), RSS, Twitter eller Facebook för att säkerställa att du inte missar något! Nyheter sätts även upp på anslagstavlorna i respektive entré.

Vi gillar synpunkter från våra medlemmar. Har du åsikter eller förslag? Ris eller ros? Skicka ett mail till oss i styrelsen så besvarar vi er utefter bästa förmåga, i takt med att de kommer in.

Ta gärna del av Välkommen till Brf Annexet, och för mer djupgående information, det vi kallar Boendepärm. Välkomna.

2012

Viktig information om vårt garage under Biblioteksgången

Garagesamfälligheten (Brf Annexet, Rodamco och Täby Kommun) kommer under januari 2013 börja renovera garaget. Det är hårt slitet och det måste åtgärdas nu. Renoveringsarbetet kommer att ta cirka 14 veckor och vi räknar med tidigaste tillgänglighetsdatum 1 maj 2013.

 

Under renoveringsperioden har vi följande alternativ och de gäller i första hand de som idag har kontrakt för parkering i vårt garage. Övriga platser kommer att tilldelas i mån av tillgång.


1. Hemsö
Från 1 januari får vi ej längre utnyttja detta garage. De som önskar ha fortsatt garageplats
under renoveringsperioden kan göra ett avtal om plats i Åvagaraget, beläget under Åva
Gymnasiet. Anmälan sker på redan utdelad blankett och blir underlag för kontrakt om
garageplats i Åvagaraget mellan den enskilde och Täby Parkering AB. Plats kostar 750 kronor inkl. moms.

2. Uteparkeringen
Vi förfogar även i fortsättningen över 110 platser. Parkeringsplatsen förvaltas fortfarande
av Strabag. Efter det datum att vårt ordinarie garage är formellt överlämnat till oss utgår
en månatlig avgift på 400 kronor inkl. moms. Vi har idag information som säger att garaget
överlämnas den 25 januari, 2013. Detta datum kan bli senarelagt. Du som har plats idag behöver inte göra något. Vi räknar med att fakturering kommer göras via Riksbyggen som vanligt.

För dig som står på uteparkeringen idag men inte har kontrakt i garaget: för att få fortsatt
parkeringsplats på uteparkeringen från 26 januari måste du göra en anmälan till Riksbyggen
om garageplats. När sedan garaget är klart kommer du att får plats där i mån av tillgång. Det är nämligen kö dit och kön kommer prioriteras.

För dig som vill ha utomhusplats ska du ställa dig i garagekön. Kön administreras av Riksbyggen per telefon 0771-860 860.


Avgift för garaget
Vi har nu beslutat att avgiften för garaget höjs till 550 kronor per månad från och med 1 januari. Denna avgift kommer ej att debiteras förrän garaget är klart och vi kan parkera där.

Redan utskickade avier kommer att krediteras. Vår andel av renoveringen är cirka 3,2 miljoner kronor och den utgiften finansieras helt av garageinnehavarna.


Brf Annexet

Styrelsen

Läs hela inlägget på egen sida »

Styrelsen beslutade på mötet den 19 november, 2012, att månadsavgifterna för 2013 skall uppräknas med 3%. Enligt den ekonomiska planen som togs vid den extra föreningsstämman den 16/12 2010 skulle avgifterna under tre år höjas med 6%. Vi har också gjort det för åren 2011 och 2012. Till följd av de lägre räntorna kan vi genom den nu genomförda låneupphandlingen genomföra en mindre avgiftshöjning än planerat.

Protokollet från den extra föreningsstämman finns att ladda ned om du går in på:
Styrelsen - "Protokoll från föreningsstämmor".

Läs hela inlägget på egen sida »

Projektet med att bygga om vårt garage är försenat. Orsaken till detta är att Täby Kommuns
ombyggnad av Marknadsvägen med de nya rondellerna, vägtunneln mellan dem och därmed
infarten till det nya garaget på Attundafältet är försenad.

Förseningen medför att i skrivande stund ska garaget formellt återlämnas först den 1
januari 2013. Den slutliga byggnationen av ramperna inne i garaget kommer att färdigställas
under november eller december. Vi märker också av ombyggnaden genom de nya
evakueringshålen som byggs ute på Biblioteksgången. Det kommer bli två hål för evakuering
av rökgaser och ett hål för insläpp av ny luft. Installationen av lufthålen görs på begäran av
brandmyndigheten.

 

Vårt garage är gammalt och nedslitet vilket innebär att innan vi kan flytta in och använda
garaget i sin helhet måste man laga de delar av betongen som är skadad. Man måste också
återställa betonggolvet till sin ursprungliga nivå. Ni har säkert märkt att golvet har satt sig
på vissa ställen med påföljd av vattensamlingar. Vi kommer också få en ny golvbeläggning.
Man kommer också göra andra reparationsarbeten. Allt detta ska åtgärdas av garage-
samfälligheten. Kostnaderna kommer att delas inom samfälligheten enligt de andelstal som
finns: Annexet äger 44%, Täby Kommun äger 7% och Rodamco 49%. Det ska nämnas att
polisens garage ingår i Marknaden Garagesamfälligheten och de är hyresgäster till Rodamco.
Vi vill redan nu meddela att hyreshöjningar för parkeringsplats kan komma att behöva göras.
Det är i dagsläget oklart hur stora de i så fall kommer att bli. Vi vill också nämna att denna
renovering är den första större renoveringen sedan garaget byggdes 1971.

 

Antalet platser i garaget är 289 stycken och av dessa har Annexet 140 stycken + 2 Mc-
platser. I samband med byggnationen av ramperna kommer närmare 30 platser att försvinna


och vi har från Annexets sida då krävt att vi får kvar våra ursprungliga antal platser.

De nuvarande hyresavtalen gäller fortfarande och de som har en plats idag kommer att få
en efter ombyggnationen också. De som har platser som påverkas av rampernas placering
kommer att få en ny placering. Styrelsen återkommer med förslag på detta när vi har exakta
ritningar på det ombyggda garaget. De som inte har plats i garaget men önskar en sådan ska veta att kön för garaget administreras av Riksbyggen och då ska ni ringa 0771 860 860 för att ställa er i kön. Detta gäller även de som inte kommer behöva garageplats i framtiden.

 

Reparationen av garaget kommer att bekostas av garagesamfälligheten och offerter tas nu
in. Vi vet i dagsläget inte när arbetena kommer att starta och hur stor omfattningen blir. Det
är vår förhoppning att vi kan starta så fort det är möjligt att få in arbetsfordon i garaget dvs.
före årsskiftet. Vi kommer att försöka planera för att arbetena görs på ett sådant sätt att
delar av garaget kan användas under tiden.

 

Sammanfattningsvis, vi får inte åtkomst till garaget förrän 1 januari 2013. Beroende på när
reparationsarbetena kan starta och hur lång tid de kommer ta kan det innebära att hela eller
delar av garaget inte är tillgängligt förrän någon gång under 2013.

 

Ersättningsplatser: För det fall att ombyggnaden sträcker sig in i 2013 måste vi arrangera
ersättningsplatser för denna period med nytt avtal som följd. Vi vill understryka redan nu
att Rodamcos åttagande med platser i Hemsögaraget och på grusparkeringen gäller till och
med 31 december 2012, dvs under den tid deras byggnation hindrar oss att komma in i
garaget. Reparationen av garaget är inte något vi kan belasta Rodamco för men däremot vill
vi meddela redan nu att vi kommer att förhandla med Rodamco för en så bra lösning som
möjligt för oss.

 

Styrelsen
HSB Brf Annexet

Läs hela inlägget på egen sida »

Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret.

Stamrenoveringen bedrivs som planerat inom ramen för både budget och tidplan. Arbetet som gjorts hittills visar att vi har haft ett antal punkter i avloppsstammarna som har orsakat de problem vi har haft vid ett upprepat antal tillfällen. I och med att föreningen är hyresvärd följer vi den praxis som gäller att lokalhyresgäster kompenseras med ersättningslokal och ekonomisk ersättning för eventuella inkomstbortfall. Den extra kostnaden för detta uppgår till cirka 300 000 kronor. Den gamla lokalen för HSB används som evakueringslokal vilket innebär en hyresförlust under del av 2011 och hela 2012. Hyresförlusten uppgår till cirka 375 000 kronor under hela perioden och är budgeterad som kostnad för stambytet.

 

Föreningen startade förra året ett projekt som syftar till en påbyggnad av 8 lägenheter på takvåningen. Projektet har nu fått bygglov från kommunen. Vi har ett förslag där vi bygger lägenheter med en total yta av cirka 960 kvm. De fördelas på 2 stycken fyrarummare på 105 kvm, 4 stycken femrummare 120 kvm och 2 stycken sexrummare på 133 kvm. Projektet har varit vilande under vintern och vi har nu startat med den detaljerade projekteringsfasen. Vi kommer till hösten ha vetskap om kostnader och förväntad intäkt på försäljningen och i detta skede kallas till ett extra föreningsmöte där frågan diskuteras och beslut kan tas om majoritet finns. Vi vill från styrelsens sida understryka att projektet genomförs endast om vi kan göra en betydande vinst på försäljningen av lägenheterna.

 

Lägenheterna utformas med hög standard och det kommer att bli en bra utsikt från dem och den allmänna bedömningen är att de kommer att utgöra en bra boendemiljö. Om projektet genomförs kommer andelstalen att förändra och det är styrelsens uppfattning att detta leder till en positiv effekt på dagens boendeavgift.

Om projektet går vidare kommer byggnationen startas under våren 2013 med planerad inflyttning under hösten samma år.

 

Fjärrvärme. Under våren 2012 startade vi tillsammans med grannföreningarna Storstugan, Farmen och Volten Täby Fjärrvärme AB. Bolaget har ett aktiekapital på 50,000 kronor och vår andel är cirka 8%. En utredning har genomförts av konsultföretaget Hifab, som har belyst statusen på det nuvarande systemet. Vi har också köpt in den mark som panncentralen Galten är placerad på och säljare var HSB. Vi bedriver löpande diskussioner med nätägaren Fortum om framtida utveckling. Vi har idag ett avtal som gäller i fem år till med bra villkor.

 

Mvh

Ulf paulsson

Läs hela inlägget på egen sida »

Nyhetsarkiv

Nyhetsflöde via e-post

Vi använder oss av tjänsten Mad Mimi för att leverera våra nyheter direkt till din e-postlåda. Använd nedan formulär för att prenumerera!

Boka tvättstuga

Nya bokningssystemet är nu i bruk! Möjlighet att boka via internet kommer senare, i dagsläget görs alla bokningar via bokningsterminalen som finns belägen nere vid tvättstugorna.

Gällande tvättider

  • 07.00 – 10.00
  • 10.00 – 14.00
  • 14.00 – 18.00
  • 18.00 – 22.15

Tvättstuga nr 4 stängd

Vi har stängt tvättstuga nr 4 tillsvidare pga tekniska problem. Övriga 5 tvättstugor är öppna som vanligt.

Nyttiga länkar

Beskrivning för transporter till Biblioteksgången.

Frågor till styrelsen?

Om du har några funderingar eller vill komma i kontakt med styrelsen av annan anledning kan du använda formuläret nedan. En kopia skickas då till samtliga styrelsemedlemmar.