Förtroendevalda

Styrelse

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten under året och har rätt att avgöra alla frågor som inte lagar och stadgar föreskriver att medlemmarna ska fatta beslut om. Styrelsen kan t ex på egen hand ta beslut om nödvändiga reparationer och underhåll och bestämmer också årsavgiftens storlek.

Styrelsens arbete granskas fortlöpande av föreningens stämmovalda revisor och av styrelsen utsedd revisor.

Valberedning

Patrik Killander (t.h.) fortsätter sitt uppdrag som valberedare efter årets stämma. Elin Jonzon (t.v.) ingick i förra årets.

Valberedningens uppgift är att ge förslag på ledamöter till styrelsen, förtroendevalda revisorer, en ny valberedning och att lämna förslag på arvode för dessa. Just våran valberedning ger även förslag på ledamot och representant till SVAF och TFAB. Det är ett viktigt arbete som är en del i att kvalitetssäkra att föreningens förtroendevalda har kompetens att fatta beslut som driver föreningen framåt på ett tryggt och stabilt sätt.

Valberedningen består av Jonas Tan och ‎Patrik Killander‎. För att kontakta valberedningen, använd vårt kontaktformulär.

Valberedningen blev inte komplett under senaste stämman och söker nu efter tillskott. Är du intresserad eller känner någon som är lämplig för denna position, vänta inte med att höra av dig!

Interngranskare

Föreningens förtroendevalde interngranskare har som uppgift att ha en översyn på ekonomin och styrelsens arbete. De granskar samtliga styrelseprotokoll och går igenom förenings årsredovisning, interngranskare är medlemmarnas kontrollperson för att kvalitetssäkra styrelsens arbete.

Nuvarande interngranskare är Helena Brynell.

Övriga förtroendevalda

Föreningens förtroendevalda ledamot och suppleant för SVAF & TFAB väljs av föreningsstämman. De förtroendevaldas uppgift är att representera brf Annexets medlemmar vid samtliga sammanträden och beakta medlemmarnas bästa intresse. De förtroendevalda uppdaterar kontinuerligt brf Annexets styrelse om bolagens förehavanden.

Bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet och Farmen är genom det gemensamt ägda SVAF AB, tillsammans med EOn, delägare i Täby Fjärrvärme AB (TFAB). Annexets andel av SVAF är 8,4% och SVAF:s andel av TFAB är 90,1%.

TFAB:s enda kunder är SVAF och EOn. Distribution av värme köper SVAF av EOn som administrerar Täby Kommuns fjärrvärmenät.

Ledamot SVAF & TFAB: Gunilla Lindberg-Wada
Suppleant SVAF & TFAB: Arvi Laigar