Boendepärm

Faciliteter

Gården 

Föreningen äger del av marken på framsidan mot biblioteksgången. På baksidan äger vi marken upp till cirka 30 meter från husvägg. Uterummet med soffor, bord och grillar ägs av föreningen och kan nyttjas av dig som medlem.

Vår markentreprenör (EkoMiljö & Mark) ombesörjer sommartid rensning av planteringarna och klippning av gräsmattan, under vintertid ombesörjer de även snöröjning.

Vägen på husets baksida är en brandutrymningsväg och den får inte blockeras. Hit får du endast köra för att lämna av skrymmande gods och för persontransporter.

På husets gavel, vid Notars kontor, äger föreningen en markyta på cirka en meter.

Motorfordon får ej köras på husets framsida (sidan som vetter mot Täby C och Biblioteket). Undantag gäller för utryckningsfordon.

Entréplan

Entréplanen tillhör våra gemensamma utrymmen. Ju mer vi tar hand om dem, desto längre håller de.

Några enkla tips:

– Vi ser till att dörren går i lås när vi går in eller ut. Om grus eller snö hindrar att dörren går igen finns det en sopkvast i cykelrummet. Entréporten får endast tillfälligt ställas upp. Under den tiden ska du ha tillsyn över entrén.

– Om vi märker någon åverkan gör vi en felanmälan till fastighetsförvaltaren. 

Passérystem och entréer  

Ytterportarna öppnas med passérbrickan, som också går till grindar och dörrar i källarkorridor. 

Passérystemet är anslutet till ett porttelefonsystem. Porttelefon genom namnval fungerar mellan klockan 07.00 och 21.00. Om besökaren ska släppas in genom porten trycker du på siffran 5 på den egna telefonen. Trycker du 0 öppnas inte porten och samtalet avslutas. Övriga tider behöver du gå ned och släppa in din gäst.

Detta förutsätter att du har anmält ditt telefonnummer till systemet, vilket du gör genom att kontakta fastighetsförvaltaren. 

Anslag

Privata anslag får inte sättas i eller kring huset (detta gäller även hissarna). Undantaget är de öppna anslagstavlorna, finnes en vid varje port. Kommersiell annonsering är ej tillåten alls. All form av privat utsmyckning av allmänna utrymmen får endast ske i samråd med styrelsen.

Hissar

Om du fastnar i hissen ska du trycka på nödsignalknappen och hålla den intryckt i minst 15 sekunder. Genom högtalare och mikrofon i taket kontaktas du av larmmottagare och du kan tala med dem. Larmmottagaren kallar på servicepersonal. 

Vid in- och utflyttning ska du använda endast en av hissarna så att den andra kan användas av övriga medlemmar. Väntan på hissen kan förkortas genom att du samlar så mycket som möjligt i entrén eller på våningsplanet, innan inlastningen påbörjas.

Källarplanet 

Källarplanet är försett med dörrar och gallergrindar som öppnas med passérbrickan i husets hela längd. Dörrarna och grindarna finns där för att försvåra för obehöriga att röra sig i källarkorridoren.

Vid eventuellt strömavbrott tänds nödbelysningen och grindarna är då manuellt öppningsbara. De övriga dörrarna i källarkorridoren öppnas med vred. För att ta dig ut från källarplanet om det är strömavbrott kan du använda spiraltrappan bakom varje hisspar och öppna den bakre ytterdörren som är försedd med ett manuellt låsvred.

Förråd 

Varje lägenhet har ett förråd märkt med lägenhetsnumret. Du ska skaffa dig ett eget lås till källarförrådet. 

Tänk på att försäkringsbolagen har stränga bestämmelser vad gäller ersättning för inbrott i källarförråd. 

Om du upptäcker inbrott hos dig eller någon annan, anmäl till polisen och felanmäl till fastighetsförvaltaren. Fyll gärna anmälan med bilder och annan info som kan vara behjälplig för att förhindra fler inbrott.

Cyklar

Vid entréerna finns särskilda cykelrum. Cykeln ska ställas i ställ eller hängas i taket i första hand. Ett större cykelrum finns i källargången mellan Biblioteksgången 4 – 6.

Cyklar kan också ställas i cykelställ utanför entréerna. Ställen finns delvis på Biblioteksgången, men även på parksidan. 

Föreningen har inget ansvar för skador på eller stöld av föremål som förvaras i gemensamma utrymmen eller i cykelställ.

Ordningsregler för fastigheten

För att bevara den goda trivseln i vårt hus Annexet gäller nedanstående ordningsregler:

 • Lägenheten med tillhörande utrymmen ska vårdas väl och nyttjas med aktsamhet.
 • Anmäl omedelbart om ohyra förekommer.
 • Korridorerna ska hållas fria. Detta innebär att man inte får ha t ex dörrmatta, barnvagn, cykel, eller kläder utanför lägenhetsdörr. Detta är viktigt både för att minska brandspridning och tillgänglighet vid brand och för städningen. För cyklar finns cykelrum tillgängligt. 
 • Det är förbjudet att skaka och piska kläder och mattor med mera från fönster och balkonger. Använd piskställningen på parksidan mellan port 2 och 4.
 • Inga störande ljud tillåts mellan klockan 22.00 och 07.00. Visa hänsyn under alla tider på dygnet. Undvik att slå hårt i dörrar och att gå inne med träskor etc. Många människor är på grund av arbete hänvisade till att sova på dagen. Underlätta för dem att få den vila de behöver!
 • När du använder föreningens tvättstugor ska du följa de föreskrifter som utfärdats.
 • Använd endast toalettpapper i toaletterna. Det är förbjudet att spola ned föremål som kan orsaka stopp. Du får själv betala rensning vid stopp.
 • Skyltning och anslag i och runt fastigheten tillåts ej. För boende finns en öppen anslagstavla som får användas för icke-kommersiellt bruk. För övriga är skyltning helt förbjudet.
 • Rökförbud råder i hissar och trapphus och andra gemensamma utrymmen utanför den egna bostaden.  Förbudet sträcker sig även 8 meter från husets fasad/portar.
 • Dörrar till källarplan och förråd ska hållas stängda och låsta. Porten ska alltid vara stängd.
 • Det är absolut förbjudet att beträda fastighetens tak.
 • Låt träd och buskar få växa i fred. Det är förbjudet att cykla på gräsmattorna.

Ordningsföreskrifter balkonger

Föreningen vill skapa största möjliga trivsel för alla medlemmar och undvika skador på balkonger, tredje person och tredje persons egendom. Har du frågor om din balkong kan du med fördel kontakta föreningens fastighetsförvaltare.

 1. Inga infästningar får göras i någon del av balkongens konstruktion. Det är stor risk för skador på balkongkonstruktionen om så sker. Rör aldrig låsmuttrarna på dragstagen. Justeringar får endast göras av fackfolk.
 2. Avtal om balkonginglasning ska tecknas mellan bostadsrättshavare och föreningen innan balkonginglasning får sättas upp. Inglasning av balkongen ska ske enligt föreningens anvisningar och under förutsättning att bygglov inhämtats från Täby kommun. Om du har frågor om detta kan du kontakta styrelsen.
 3. Inga infästningar får göras i balkonginglasningen. Det finns stor risk för skador på balkonginglasningen om så sker.
 4. Markiser på fasaden får ej sättas upp på våning 1-7. Våning 8 är undantaget från detta förbud.
  Föreskrifter markiser vån 8:
  Erforderligt bygglov ska sökas hos bygglovsenheten på Täby kommun. Separat avtal skrivs med styrelsen i föreningen ang. ansvarsfrågan vid ev. skada på person eller egendom.
  Markisens utfall får ej överstiga balkongens bredd. Dvs. markisen får ej sticka ut över balkongräcket. Markiser får endast sättas upp över fönster som är inom den egna terrassen. Det är alltså ej tillåtet med markiser över de fönster som ligger ut mot de terrassdelar som tillhör föreningen.
  Fabrikat: Riviera R 1800 eller likvärdig
  Markisväv: Typ Sandatex P3=NCS S2502-B ljust grå eller likvärdig
  Markisdjup, utfall: Max 1.40 m
  – Du väljer markisfirma själv.
 5. Balkonglådor får placeras på balkongräckets insida. Inga borrhål får göras i räcket.
 6. Blomvattning måste ske med försiktighet och hänsyn till din granne under.
 7. Värmerörsarmatur och belysningsarmatur får endast monteras på fasad. Infästning ska ske så att skruvar fästes i de träreglar som finns under fasadbeklädnaden.
 8. Det är inte tillåtet att piska mattor på balkongerna.
 9. Det är inte tillåtet att skaka mattor, sängutrustning och kläder på balkongen eller över räcket.
 10. Det är tillåtet att hänga tvätt på balkongen. Tvätten får dock inte hängas synlig över balkongräcket.
 11. Städning och rengöring av balkongen ska ske med försiktighet och med hänsyn till grannen under.
 12. Rökning är tillåtet, men inte att kasta fimpar eller att aska över räcke och från fönster. Ta hänsyn till dina grannar.
 13. Det är inte tillåtet att mata fåglar på balkongen.
 14. Balkongen får ej användas som förråd.
 15. Brandfarliga vätskor och lättantändliga material får inte förvaras på balkongen.
 16. Hög musik och störande ljud ska undvikas på balkongen. Speciell hänsyn ska tas under tiden 22.00 – 07.00 alla dagar.
 17. Grillning på balkongen är ej tillåtet, oavsett typ (kol, gas, el, med mera).
 18. Varje medlem ska hålla sin egen balkong fri från snö och is; dels för att trygga säkerheten för dem som passerar nedanför och dels ur fastighetens underhållssynpunkt. Prydnader (jul, påsk med mera) på balkongens utsida är ej tillåtet. Det kan medföra risk för istappar vintertid. Skotta vid behov bort snö som annars kan ge fuktskador på dörr och vägg. För inglasad balkong bör sidorutan vara öppen ca 2-3 cm för att undvika kondens.
 19. Lackade ytor som räcken, plåtbeslag och metallytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel för hushåll (utan slipmedel). 
 20. Vädring i lägenhet med inglasad balkong ska vintertid göras sparsamt som om man inte har en inglasning. Ständig vädring vintertid medför högre värmekostnader.

Sophantering

Hushållssoporna slängs i behållare på parksidan. Dessa finns mellan port 2 och 4 samt mellan port 6 och 8.

Matrester slänger du i behållare för matavfall som finns vid sidan av kärlen för hushållsavfall. De bruna påsarna till matavfall finns att hämta mitt emot grovtvättstugan i källargången.

För att öppna luckorna lägger du din passérbricka på läsaren på stolpen intill sopbehållarna.

Miljörum

Föreningens miljörum finns mellan port 2 och port 4 mot parksidan, även där använder du din passérbricka för att komma in. I miljörummet slänger du:

 • Plast
 • Tidningar
 • Kartong
 • Metall
 • Batterier

Vänligen slå ihop kartongerna innan du lägger dem i behållarna. Det är förbjudet att ställa in skräp som inte hör hemma i miljörummet. 

Övrigt avfall

Småelektronik och lysrör/glödlampor kan lämnas utanför kassorna på Clas Ohlson.

Glasflaskor kan lämnas i glasiglos vid Plattorget. Fortsätt Biblioteksgången bort förbi brf Storstugan och till vänster vid torget ligger en återvinningsanläggning som även tar emot glas.

Möbler, vitvaror och farligt avfall lämnas på Hagby Återvinning.

Regler för tvättstugorna

Tvättstugorna får endast användas av de boende i brf Annexet. Tvättstugorna bokas I ditt namn även om du får hjälp med tvätten av tredje part (t ex hemtjänst).

Bokning

Bokning görs med hjälp av det digitala bokningssystemet, som du antingen kommer åt i korridoren utanför tvättstugorna eller via hemsidan (brfannexet.se). För att komma in i den bokade tvättstugan använder du din vanliga passérbricka. 

Tvättider är alla dagar i veckan med följande tider:

 • 07.00-10.00
 • 10.00-14.00
 • 14.00-18.00
 • 18.00-22.15

Normaltvätt kan endast bokas en tid åt gången. Du kan dock alltid boka grovtvättstugan samtidigt som du bokar normaltvätt. När din bokade tid är slut kan du boka en ny. Du kan när som helst ändra din bokning till en tid som passar dig bättre.

Om du inte har börjat tvätta i din bokade tvättstuga inom 30 minuter, får tiden bokas av annan medlem.

Felanmälan/klagomål

Om du har något att klaga på i tvättstugan så fyller du I anpassat formulär som du hittar på hemsidan.

Du måste ha tydliga klagomål. Exempelvis ”Lördagen 2013-03-30 kl 13.00  var tvättmaskin nr 2 i tvättstuga 3 inte rengjord”. Formuläret lämnas till fastighetsförvaltaren, antingen via föreningens brevinkast mellan port 4 och 6, parksidan, eller via mail (felanmälan).

Om fel uppstår i tvättstugan, såsom att tvättmaskinen inte fungerar, ska du anmäla det snarast till fastighetsförvaltaren felanmälan, telefon 08 – 21 91 11 eller via kontaktformulär på hemsidan. Fäst gärna en lapp med notering ”Felaktig” på den berörda maskinen.

Skötsel

Följ anvisningarna för hur maskinerna ska skötas och läs anslagen.

Efter tvätt

 • Torka av maskinen med fuktig trasa. 
 • Rengör doseringsfack vid behov. Användande av flytande tvättmedel underlättar.
 • Maskinerna ska lämnas med inmatningslucka öppen.
 • Lock för tvätt- och sköljmedel ska stå öppna.
 • Ta bort ludd från torkskåpens och torktumlarens filter.

Vagnar

Det är förbjudet att avlägsna tvättvagnar från tvättstugorna.

Högljudda grannar

Om du upplever att du blir störd kontaktar du i första hand den granne som stör dig och ber honom eller henne att dämpa ljudnivån. 

Ibland kan det vara svårt att själv ringa på, eller att veta vem det är som stör. Då kan du följa instruktionen nedan. 

Gör anteckningar över störningar. Notera för varje störningstillfälle:

 • Typ av störning 
 • Dag/tid 
 • Störningens art

Formulär finns att ladda ner via hemsidan. Saknar du möjlighet att skriva ut, kontakta fastighetsförvaltaren. 

Kontakta även grannar intill lägenheten som stör och uppmana dem att fylla i formulär över störningar om även de blir störda. Lämna in formuläret till fastighetsförvaltaren, antingen via styrelsens brevlåda eller genom att maila till fastighetsförvaltaren. Om det är upprepade och/eller allvarliga störningar skickas ett brev till den som stör med rättelseanmodan att störningarna måste upphöra. Om det trots skriftlig uppmaning inte sker en varaktig förbättring kan detta drivas vidare till hyresnämnden för deras agerande. I detta sammanhang är det viktigt att man kan påvisa dokumentation på störning samt även kopior på de skriftliga uppmaningarna.

Om ärendet är riktigt akut kan du kontakta Snabba Ryck Jour, mer information om det längre ned. Jourföretaget gör då en utryckning och är beroende av att få vetskap om var störningen äger rum. Observera att boenden själv står för kostnaden om ärendet ej bedöms rimligt (t ex glömda nycklar).

Mellan kl. 22:00 och 07:00 gäller största möjliga hänsyn till grannar.

Borrning och annan störande bygg- och hantverksaktivitet ska begränsas till:

 • Måndag – fredag 08.00 – 19.00
 • Lördag – söndag 09.00 – 17.00

Securitas Trygghetsjour

Trygghetsjouren är en service för dig som bor i brf Annexet. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i ditt hem. 

I ett flerfamiljshus får vi räkna med att grannen ibland har fest eller att lekande barn är högljudda. Men någon gång händer det att hög musik eller bråk i lägenhet och trapphus når ljudnivåer utöver det normala. Då kan du vända dig till trygghetsjouren.

Trygghetsjouren gör insatser vid akuta och allvarliga störningar. Om du kontaktar trygghetsjouren tar personalen på bolaget personligen kontakt med den som stör och gör denne uppmärksam på att det har kommit in klagomål. Om störningen bedöms som allvarlig tillkallas polis. Störningsanmälningar meddelas till styrelsen som följer upp med ett skriftligt påpekande till berörd part.

Anmälan till trygghetsjouren kan endast göras för störningar som händer mellan kl. 22.00 – 07.00. Så här gör du vid akut eller allvarlig störning:

Ring trygghetsjouren på telefon 010 – 470 10 00.

Tala om ditt namn, adress och telefonnummer. Uppgifterna behandlas med sekretess. Berätta vad som är störande och om möjligt vem som stör.

Trygghetsjouren tar kontakt med den som stör. Om du inte kan ange vem det är försöker bolaget själv ta reda på det vid sitt besök. Trygghetsjouren är öppen på vardagar mellan kl. 15.30 – 07.00 och lördagar, söndagar och helgdagar dygnet runt.

Föreningen kan komma att debitera den som missbrukar tjänsten, såsom att boenden själv står för kostnaden om ärendet ej bedöms rimligt (t ex glömda nycklar).

Information om garaget

Brf Annexet har 140 platser i garaget. För att ställa dig i kö skickar du ett mail till ekonomiska förvaltaren. I ditt meddelande skriver du personnummer, namn, adress och om det är MC- eller bilplats som önskas.

Prisnivån ligger för närvarande på:

 • Medlem i föreningen: 550kr/månad
 • Medlem i storstugans förening: 800kr/månad
 • Extern: 1100kr/månad 

Uppsägningstid är 3 månader, uppsägning görs genom kontakt med ekonomiska förvaltaren.

Du når fram till vårt garage via Täby Centrums södra garage. Kör vidare in i det övre garageplanet och kör längst ner till den högra delen av garaget, framifrån sett. Ta höger vid ingången till rulltrapporna. Läsaren till passérbrickan sitter på högra väggen, vilket innebär att du måste kliva ur bilen. Det finns även möjlighet att, mot en avgift på 400 kr, kvittera ut en fjärrsändare, vilken gör att du kan öppna porten inifrån bilen. 

För att komma till den övre delen av garaget använder du den högra rampen. För att åka tillbaka ner till nedre plan använder du den vänstra. 

Kontakta fastighetsförvaltaren för att hämta passérbricka och/eller fjärrsändare för garaget.

Vid brand i garaget fälls branddörrar ned för att begränsa eldens framfart. Om du är i garaget när det brinner kan du gå ut via nödutgångar eller dörren till garageutfarten till Täby C om du är på nedre planet och via spiraltrapporna in till föreningens fastighet om du är på övre plan. 

Regler för  ändring i lägenhet

Du äger inte din lägenhet, men har full nyttjanderätt till den så länge du uppfyller kraven enligt lagar, stadgar och ordningsregler. Nyttjanderätten ger dig möjlighet att själv avgöra hur du vill utrusta och utforma lägenheten, inom vissa ramar. 

Med nyttjanderätten följer också skyldigheten att till exempel själv bekosta det inre underhållet.

Styrelsen måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens fastighetsförvaltare. Godkännandet görs av styrelsen i samråd med fastighetsförvaltaren.

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. 

Vad är väsentliga ändringar? 

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. 

Använd formuläret du hittar på hemsidan vid begäran om tillstånd för ändring i lägenheten.

Viktigt att veta

 • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Kontakta alltid vår fastighetsförvaltare i förväg, för besked om befintliga installationer av el, bredband och kabel-tv.
 • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Du kan byta ut alla installationer förutom radiator, handdukstork och frånluftsdon. Om WC eller badkar behöver flyttas måste rör ligga synligt. Det är förbjudet att bila eller göra hål i golvet.
 • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
 • Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande. 
 • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Till exempel får du inte montera en direktansluten fläkt till frånluftssystemet. Köksfläktar kan med fördel vara av typen kolfilterfläkt.
 • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens miljörum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. 
 • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbeten får inte utföras på kvällar eller nätter.

Övriga frågor?

Du ska skicka en noggrann beskrivning av vad du har tänkt att göra till fastighetsförvaltaren.

Överlåtelse

Vid överlåtelse har styrelsen enligt stadgarna en månad på sig att behandla ärendet.  Handlingar för detta skickas av fastighetsmäklaren till föreningens ekonomiska förvaltare.

En överlåtelse av bostadsrätt är en affär mellan säljaren och köparen. Styrelsen ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen. Köparen har inte rätt att ta lägenheten i besittning förrän medlemskap i föreningen har beviljats.

Du som flyttar in ska:

 • Vid pantsättning av lägenheten sända alla handlingar till ekonomiska förvaltaren för registrering.
 • Meddela elleverantör att ny abonnent tillträtt.
 • Beakta regler för ombyggnad eller renovering. Informera fastighetsförvaltaren om namn och telefonnummer för omskyltning och omprogrammering av porttelefonen.
 • Beakta ordningsregler för fastigheten.

Du som flyttar ut ska:

 • Vid överlåtelse sända in överlåtelseavtal till ekonomiska förvaltaren för att få köparen godkänd av styrelsen. Det görs med hjälp av fastighetsmäklaren.
 • Kontakta föreningens fastighetsförvaltare så att en avflyttningstillsyn kan göras. Denna besiktning måste göras före avflyttning!
 • Lämna lägenhetsnyckel och passerbrickor till den nye ägaren.
 • Tömma och städa lägenhetens källarförråd och eventuella extraförråd samt lämna förrådet olåst.

Andrahandsuthyrning

Om du är intresserad av att hyra ut din lägenhet i andra hand skickar du in en ansökningsblankett till styrelsen. Ansökningsblankett finns att ladda ner på hemsidan. Styrelsen ska lämna tillstånd för andrahandsuthyrning, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Enligt brf Annexets stadgar lämnar styrelsen tillstånd för max ett år i taget.

Om du hyr ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten av din lägenhet. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta. 

Föreningen tar i enlighet med stadgarna ut en engångsavgift per år på 10% av gällande prisbasbelopp för andrahandsuthyrning för den administrativa hanteringen. Om uthyrning sker under del av ett år tas avgiften ut proportionerligt i förhållande antal månader lägenheten är uthyrd. Avgiften aviseras av föreningens ekonomiska förvaltare.

Brandskyddsinformation

Minska risken för brand

Om de brinner hemma beror det oftast på vanliga saker vi använder hemma. Så här kan du minska risken för brand hemma:

Lägg inte saker som kan börja brinna nära eller på spisen. Gå inte ifrån spisen när den är på. Skaffa gärna en spisvakt som stänger av spisen efter en stund.
Aska, kol och liknande från öppna spisar eller grillar ska du lägga i en metallburk med lock. Släng aldrig varm aska i soppåsen.
Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner. Släck tända ljus innan du går ut ur ett rum. Ställ inte tända ljus nära sådant som kan börja brinna.
Använd inte elektroniska apparater med trasiga sladdar eller kontakter.
Ställ inte elektriska element för nära sådant som kan börja brinna, till exempel kläder.
I trapphuset får du inte ställa sådant som kan börja brinna, till exempel sopor, tidningar, lådor eller barnvagnar. Se till att dörrar till källare och vind är låsta.

Bra tips!

 • Rök inte i sängen eller där du kan somna.
 • Häll vatten i askkoppen innan du tömmer den.
 • Se till att barn inte får tag på tändstickor eller tändare.

Skydda dig mot brand

Brandvarnare räddar liv

Sätt upp brandvarnare hemma. Brandvarnare larmar snabbt om det skulle börja brinna. Då hinner du släcka branden eller ta dig ut om det behövs. Ha minst en brandvarnare på varje våning.

Brandvarnaren ska sitta i taket.
Testa brandvarnaren varje månad genom att trycka på testknappen.
Byt batteri i brandvarnaren om den inte fungerar när du testar den eller om den börjar pipa ofta.

Så här använder du en brandsläckare

Dra ut säkringen som bilden visar.
Sikta med slangen mot botten på elden.
Tryck ner handtaget och spruta på elden.

Köp en brandsläckare

En brand växer fort och blir stor. Men med en brandsläckare kan du försöka släcka en liten brand själv. En pulversläckare med 6 kilo pulver är bäst att ha hemma. En brandfilt är också bra att ha. Den kan du lägga över elden för att släcka.

Rädda – Varna – Larma – Släck

Gör rätt när det brinner och rädda liv

1. Rädda. 2. Varna. 3. Larma. 4. Släck.

Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Ibland kan det vara bättre att göra det som behövs i en annan ordning. Om ni är fler kan ni hjälpas åt.

Rädda och varna andra som kan vara i fara.
Ring 112 och larma om branden. Berätta vad som har hänt, om någon är skada, var hjälpen behövs och vem du är som ringer.
Släck branden om du tror att du klarar det.

Släck branden så här

När det brinner i en kastrull: Lägg på locket eller en brandfilt för att kväva elden. Använd aldrig vatten när det brinner på spisen. Vatten får elden att spridas.
När det brinner i någons kläder: Försök att lägga ner personen. Kväv elden med en brandfilt eller något liknande. Börja släcka vid huvudet och fortsätt neråt.
När det brinner i elektriska apparater: Dra först ur kontakten. Kväv elden med en brandfilt eller vatten. Med en pulbersläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Stäng dörren – röken dödar

Stäng in branden

Se först till att alla kommer ut. Stäng dörren till rummet eller lägenheten där det brinner. Det stoppar branden och röken från att spridas.

Om du inte kan släcka elden ska du ta dig ut.
Stäng dörren till elden.
Ring 112 och larma om branden.

Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök

En lägenhetsdörr klarar sig ungefär 30 minuter utan att börja brinna om det brinner utanför. Gå aldrig ut i trapphuset om det är fyllt med rök.
Använd inte hissen när det brinner.

Om det brinner hos någon annan och det är rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet.
Håll dörren stängd. Ring 112 och larma om branden.
Räddningstjänsten hjälper dig om du behöver komma ut.

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB – msb.se