Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till extra föreningsstämma.

Tid: Onsdag 26 juni 2019 kl. 19.00
Plats: Hörsalen, Täby Bibliotek

På den ordinarie stämman den 27 maj 2019 godkändes, efter den första läsningen, de föreslagna stadgeändringarna för anpassning till ändrad lagtext samt anpassning till den ekonomiska planen.

Syftet med den extra stämman är att genomföra den obligatoriska andra läsningen av stadgarna för att de ska kunna ändras och uppdateras.

Underlaget för den extra stämmans enda beslutspunkt är identiskt med det som presenterades på den ordinarie stämman och finns tillgänglig i en av våra tidigare nyheter.
Klicka här för att komma direkt till underlaget.

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvaro
 6. Godkännande dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 8. Val av två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Beslut om nya stadgar enligt förslag från HSB och styrelsen
 11. Föreningsstämmans avslutande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter