Belysning av föreslagna stadgeändringar

Så här inför kvällens ordinarie stämma passar vi på att belysa de stadgeändringar som ska läsas igenom. Överstruken text är det vi ersätter, röd text är det vi ersätter den texten med. Finns inget överstruket innan röd text betyder det att det är en utökning av texten, och ersätter således inget. "[...]" betyder att delar av paragrafen (utan ändringar) har tagits bort för att göra presentationen av faktiska ändringar mer framstående.

§ 11 Insats, andelstal och årsavgift, ny
[...]
Årsavgifter för föreningen beslutas av styrelsen och fördelas efter lägenheternas andelstal enligt följande:
Andelstal 1 beräknas som varje lägenhets insatsbelopp lägenhetsyta i förhållande till totala insatsbeloppet total lägenhetsyta som är upplåten med bostadsrätt i föreningen. Det används för beräkning av lägenhetens andel av föreningens kostnader, amorteringar och avsättningar till fonder med undantag av vad som hänföres till andelstal 2 och 3.
[...]
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet i fastigheten, sophämtning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Senast vid mars månads slut sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar.
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Föreningsstämma
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska ange vilket ärende som ska behandlas. Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

§ 17 Dagordning
Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
[...]
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
[...]
Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-8 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas samt extra föreningsstämmans avslutande.

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst.
[...]
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett valfritt biträde.

§ 25 Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast den 30 april tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst en två veckor före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas.

§ 45 Vissa meddelanden
[...]
Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter