Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndag 27 maj 2019 kl. 19.00
Plats: Sällskapsrummet, Tibble Kyrka

Efter stämman håller styrelsen en allmän frågestund för medlemmarna.
Efter frågestunden inbjuder vi till en lättare förtäring för alla som anmält deltagande.

Anmälan till anmala@brfannexet.se eller med en lapp i styrelsens brevlåda på baksidan mellan port 4 och 6.

Sista datum för anmälan till mat: måndag 20/5


Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. Genomgång av revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. Beslut om arvode för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Presentation av HSB-ledamot
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val av revisor/er och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. Inlämnade motioner: Förslag om markiser för våning 8. Styrelsen bifaller och gör ändring i föreningens ordningsföreskrifter för balkonger.
 24. Beslut om föreningens sophantering
 25. Beslut om nya stadgar enligt förslag från HSB och styrelsen.
 26. Information om byte av förrådsfronter.
 27. Information om Biblioteksgångens ombyggnad
 28. Information om byte av fasad
 29. Information om radonmätning
 30. Föreningsstämmans avslutande

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter