Välkomna till årsstämman!

Alla medlemmar i brf Annexet kallas härmed till årsstämma i föreningen.

Plats: Hörsalen, Tibble Gymnasium
Tid: Torsdagen den 24 maj klockan 19.00


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om bland annat takbygget och tillfälle till frågor, bjuder föreningen på en bit mat och dryck.
Ta gärna med dig det tresiffriga lägenhetsnumret för att underlätta avstämningen mot röstlängden.

På kvällens agenda finns beslut om ägardirektiv för SVAF. Var vänlig läs igenom den handling som bifogas med årsredovisningen.     


VÄLKOMNA!
Styrelsen

Anmäl om du avser att stanna på buffén efter mötet:
eva@brfannexet.se eller genom lapp i styrelsens brevlåda senast onsdagen den 16:e maj.

Hörsalen ligger rakt fram och till vänster innanför entrén vid Tibble teater.


Dagordning:

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. presentation av HSB-ledamot
 18. beslut om antal revisorer och suppleant
 19. val av revisor/er och suppleant
 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 24. beslut om ägardirektiv i SVAF
 25. problem med hantering av grovsopor
 26. föreningsstämmans avslutande


Efter  stämman finns det tid för frågor och därefter förtäring.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter