Välkomna till årsstämman!

Alla medlemmar i brf Annexet kallas härmed till årsstämma i föreningen.

Plats: Rörelserummet, Täby sjukhus, Biblioteksgången 10
Tid: Torsdagen den 18 maj klockan 19.00


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, information om bland annat takbygget och tillfälle till frågor, bjuder föreningen på en bit mat och dryck.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Anmäl gärna att du stannar på buffé efter mötet:
anmalan@brfannexet.se eller genom lapp i styrelsens brevlåda.

Rörelserummet i Täby sjukhus ligger till vänster (mot Rehab) när du kommer in genom dörren från Biblioteksgången. Skyltar finns.Dagordning:
 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. godkännande av dagordning
 6. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. val av minst två rösträknare
 8. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. genomgång av styrelsens årsredovisning
 10. genomgång av revisorernas berättelse
 11. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 14. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 15. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. presentation av HSB-ledamot
 18. beslut om antal revisorer och suppleant
 19. val av revisor/er och suppleant
 20. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 23. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 24. information om byggnation på våning 8
 25. omröstning om boulebana
 26. föreningsstämmans avslutande

Utskriftsvänligt format:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter