Överklagan för övervåningen

Vid en extrainkallad föreningsstämma den 14 april 2015 beslutade Brf Annexets medlemmar att, med kvalificerad majoritet, gå vidare med förslaget att bygga 19 lägenheter på fastighetens åttonde våning. 

57 röstberättigade deltog, genom egen närvaro eller via fullmakt. 41 av dem tog ställning för styrelsens förslag, 16 var emot.

Några medlemmar har överklagat beslutet till Hyresnämnden och ärendet bereds där. Först i december förväntas ett avgörande, men förseningar kan ske. Brf Annexet får juridisk hjälp av HSB:s jurister. 

Föreningen har under tiden ingått ett byggavtal med  byggnadsföretaget Valento. Avtalet gäller givetvis endast om överklagandet faller.  Valento har fått bygglov godkänt av Täby kommun. Tanken var att byggarbetet skulle påbörjas under våren 2016. Ett fåtal medlemmar har emellertid överklagat byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen. Deras överklagan är offentlig och finns på föreningens hemsida. Processen för överklagan beräknas ta tre till fyra månader.  Styrelsen är trots detta optimistisk om att bygget kommer till stånd.  Men, föreningens och medlemmarnas förväntade ekonomiska nytta fördröjs i upp till ett år. Enligt tidigare information beräknas byggrätten ge 11,5 miljoner kronor i engångsersättning.  Årsintäkterna beräknas öka med 700 000 kronor. Kontantersättningen ska minska föreningens lån och för de ökade intäkterna planeras en sänkning av månadsavgifterna.
Om byggprojektet inte blir av tvingas Brf Annexet likafullt utföra arbeten på taket. Taket behöver helt enkelt renoveras. Oklart i nuläget hur till vilken kostnad men förmodligen en betydande summa.

Styrelsen informerar fortlöpande om utvecklingen i ärendet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter