Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till extra föreningsstämma

Tid: Tisdag den 14 april 2015 kl. 19.30
Plats: Samlingssalen Föreningsgården Esplanaden 13

(Det finns hiss från Biblioteket till bottenvåning Eplanaden 13)

Dagordning
  1. Föreningsstämmans öppnande.
  2. Val av stämmoordförande.
  3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
  4. Godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet.
  7. Val av minst två rösträknare.
  8. Fråga om kallelse behörigen skett.
  9. Beslut om att upplåta våningsplanet på 8 trappor i vårt hus för byggnation av lägenheter på en ungefärlig boyta av 1100 kvm.
  10. Mötets avslutande.

Nyhetsarkiv