Kallelse till Årsstämman inklusive dagordning

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: måndag den 20 maj 2013 kl. 19.00
Plats: Täbysalen, Tibble Kyrka

Dagordning
1. Val av stämmoordförande
2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
6. Fråga om kallelse behörigen skett
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleant
15. Val av valberedningen
16. Val av ombud till stämma i distrikt 15 HSB Stockholm
17. Inlämnade motioner
18 Mötets avslutande

Efter genomfört årsmöte är medlemmarna inbjudna att närvara på årsmötesmiddag på Restaurang New Hongkong. Var vänlig meddela om ni kommer med på middagen senast den 15 maj till Amal Rashad tel. 08-638 04 45 efter kl. 18:00 eller via brevinkast på dörren till Annexlokalens ingång från parksidan mellan BG 4 och BG 6.

Nyhetsarkiv