Information om fjärrvärmeprojektet

Arbetet med vårt fjärrvärmeprojekt fortsätter. Den 14 februari hölls ett välbesökt informationsmöte på Täby Park Hotel med våra grannföreningar Farmen, Volten och Storstugan.

Fjärrvärmegruppen har utvärderat erbjudandena från dels Fortum och dels E.ON och funnit att vi skulle få bättre villkor genom att satsa på fjärrvärme tillsammans med E.ON istället för att bygga ett eget värmekraftverk på fastigheten Galten, Värmevägen 1.

Gruppen har därför fortsatt sina diskussioner med E.ON angående delägarskap i den värmekraftsanläggning, som skall uppföras på Hagby i Täby. En sådan satsning skulle medföra att vi kunde erhålla värme till våra föreningar till mycket gynnsamt pris och i ett långsiktigt perspektiv.

Anläggningen skulle praktiskt drivas och bemannas av E.ON. Vi skulle dock ha god insyn i bolagets verksamhet. Vår andel skulle ägas av vårt gemensamma bolag Täby Fjärrvärme AB (som ägs av brf Storstugan, Volten, Annexet och Farmen).

Genom denna lösning skulle vi primärt använda det kommunala fjärrvärmenätet.

Investeringsnivån i detta projekt skulle bli något högre än om vi hade byggt en mindre egen anläggning, men det totala värmepriset blir lägre.

E.ON har nyligen uppfört två liknande anläggningar i Sverige och har således bra underlag för kostnadsberäkning.

Anläggningen kommer att producera el och värme av återvunnet material, vilket finns att tillgå vid anläggningen i Hagby. Bränsletransporter minimeras.

Vi ser positivt på ett samarbete med E.ON, men det återstår flera förhandlingar innan vi är i mål med projektet.

Informationsmöten kommer att hållas för alla medlemmar var fjärde månad. Nästa informationsmöte äger rum i maj 2013. Vi återkommer med tid och plats.

Styrelsen
Brf Annexet

Nyhetsarkiv