Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret.

Händelser av väsentlig betydelse under räkenskapsåret.

Stamrenoveringen bedrivs som planerat inom ramen för både budget och tidplan. Arbetet som gjorts hittills visar att vi har haft ett antal punkter i avloppsstammarna som har orsakat de problem vi har haft vid ett upprepat antal tillfällen. I och med att föreningen är hyresvärd följer vi den praxis som gäller att lokalhyresgäster kompenseras med ersättningslokal och ekonomisk ersättning för eventuella inkomstbortfall. Den extra kostnaden för detta uppgår till cirka 300 000 kronor. Den gamla lokalen för HSB används som evakueringslokal vilket innebär en hyresförlust under del av 2011 och hela 2012. Hyresförlusten uppgår till cirka 375 000 kronor under hela perioden och är budgeterad som kostnad för stambytet.

 

Föreningen startade förra året ett projekt som syftar till en påbyggnad av 8 lägenheter på takvåningen. Projektet har nu fått bygglov från kommunen. Vi har ett förslag där vi bygger lägenheter med en total yta av cirka 960 kvm. De fördelas på 2 stycken fyrarummare på 105 kvm, 4 stycken femrummare 120 kvm och 2 stycken sexrummare på 133 kvm. Projektet har varit vilande under vintern och vi har nu startat med den detaljerade projekteringsfasen. Vi kommer till hösten ha vetskap om kostnader och förväntad intäkt på försäljningen och i detta skede kallas till ett extra föreningsmöte där frågan diskuteras och beslut kan tas om majoritet finns. Vi vill från styrelsens sida understryka att projektet genomförs endast om vi kan göra en betydande vinst på försäljningen av lägenheterna.

 

Lägenheterna utformas med hög standard och det kommer att bli en bra utsikt från dem och den allmänna bedömningen är att de kommer att utgöra en bra boendemiljö. Om projektet genomförs kommer andelstalen att förändra och det är styrelsens uppfattning att detta leder till en positiv effekt på dagens boendeavgift.

Om projektet går vidare kommer byggnationen startas under våren 2013 med planerad inflyttning under hösten samma år.

 

Fjärrvärme. Under våren 2012 startade vi tillsammans med grannföreningarna Storstugan, Farmen och Volten Täby Fjärrvärme AB. Bolaget har ett aktiekapital på 50,000 kronor och vår andel är cirka 8%. En utredning har genomförts av konsultföretaget Hifab, som har belyst statusen på det nuvarande systemet. Vi har också köpt in den mark som panncentralen Galten är placerad på och säljare var HSB. Vi bedriver löpande diskussioner med nätägaren Fortum om framtida utveckling. Vi har idag ett avtal som gäller i fem år till med bra villkor.

 

Mvh

Ulf paulsson

Nyhetsarkiv